Obchodní podmínky

REMO – Agency, s.r.o.
se sídlem
Růženy Svobodové 1408/106, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 25583638
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35798
pro prodej a rezervaci zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese moraviantours.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti REMO – Agency, s.r.o. se sídlem Růženy Svobodové 1408/106, 669 02 Znojmo,identifikační číslo: 25583638 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35798, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně rezervace na zážitkové akce (dále jen „rezervace“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese moraviantours.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo rezervace.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, REZERVACE
  2.1. Veškerá prezentace zážitkových akcí (dále jen „služby“) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny služeb nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1.1.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  1.1.2. způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).
  2.4. Před zasláním rezervace prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  2.8. Kupující je svojí objednávkou rezervace vázán. Po domluvě s prodávajícím je oprávněn svoji objednávku rezervace zrušit tři dny před plánovaným zahájením zážitkové akce. V případě, že kupující po dohodě s prodávajícím nezruší svoji rezervaci alespoň tři dny před začátkem zážitkové akce, je povinen uhradit prodávajícímu 50% kupní ceny.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v při nástupu;
  bezhotovostně platební kartou při nástupu;
  3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
  3.3. Kupní cena je splatná při nástupu.
  3.4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
  1.1.3. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  1.1.4. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  4.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  1.1.5. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá
 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  5.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  5.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  5.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  6.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 7. UKLÁDÁNÍ COOKIES
  7.1. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 8. DORUČOVÁNÍ
  8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: david@moraviantours.cz, telefon +420 737 449 099 . Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V dne